Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden oktober 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

PREVENTIE PLUS, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76154459
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met PREVENTIE PLUS aangaat.
Offerte: Formeel aanbod van PREVENTIE PLUS tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een, potentiële, opdrachtgever
Resultaat: Kennis die PREVENTIE PLUS in het kader van prestaties waarop deze Alegemene Voorwaarden van toepassing zijn rapporteert, ongeacht in welke verschijningsvorm (rapport, tekening, berekening, handboek, model, programmatuur etc.)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
1. alle onder verantwoordelijkheid van PREVENTIE PLUS uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen PREVENTIE PLUS en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van opdrachten of anderszins;
2. alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van PREVENTIE PLUS verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Offerte

Offertes van PREVENTIE PLUS zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn dan wel gewijzigd zijn, behoudt PREVENTIE PLUS zich het recht voor de in de offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen
3. Door PREVENTIE PLUS uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat PREVENTIE PLUS een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van PREVENTIE PLUS binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien PREVENTIE PLUS een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

PREVENTIE PLUS zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

Artikel 6 Gevolgen intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

1. De Opdrachtgever zal PREVENTIE PLUS alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan PREVENTIE PLUS toe te rekenen valt. Voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen valt, zijn deze kosten te stellen op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of, in geval van regie, minimaal 25 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.

2. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft PREVENTIE PLUS het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin PREVENTIE PLUS de onderbreking constateert.

3. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft PREVENTIE PLUS het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van medewerkers van PREVENTIE PLUS of hen die in opdracht van PREVENTIE PLUS werkzaam zijn.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die PREVENTIE PLUS nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Wanneer PREVENTIE PLUS daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, of wifi, datanetaansluiting.

Artikel 8 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door zowel de opdrachtgever als PREVENTIE PLUS geschiedt uitsluitend in onderling overleg, tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 9 Personeel

1. PREVENTIE PLUS kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging zal de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met PREVENTIE PLUS plaatsvinden.

2. Geen van de partijen zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding van minimaal EUR 25.000,-.

Artikel 10 Vergoedingen

1. PREVENTIE PLUS verricht haar prestaties tegen:

a. een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag (regie). In dit geval zal PREVENTIE PLUS de opdrachtgever op verzoek een niet bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties
en/of
b. een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom).
2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke omstandigheden.
3. De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten, detachering van personeel voor langere duur en kosten ter zake van prestaties die door derden, ingeschakeld door PREVENTIE PLUS worden verricht. PREVENTIE PLUS zal ten aanzien van de in dit lid bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerste lid vermelde opties van toepassing is.
4. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever aan die derden te worden betaald. PREVENTIE PLUS zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en maakt dienaangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen is.
5. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.
6. Indien binnen 5 werkdagen vóór de geplande afspraak geannuleerd wordt, zal 50% van het dagtarief in rekening worden gebracht.
7. De tarieven kunnen door PREVENTIE PLUS eenmaal per jaar onaangekondigd worden aangepast. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als PREVENTIE PLUS dit kenbaar maakt.
8. Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag PREVENTIE PLUS de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de alsdan geldende tarieven herberekenen.

Artikel 11 Resultaten

1. Een Resultaat bestaat uit kennis waarover PREVENTIE PLUS in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, tekening, berekening, handboek, model, programmatuur, etc.). Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van PREVENTIE PLUS

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van PREVENTIE PLUS.
2. De opdrachtgever heeft het recht van PREVENTIE PLUS in het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
4. De eigendomsrechten op het Resultaat blijven in handen van PREVENTIE PLUS, in ieder geval tot na volledige betaling door de opdrachtgever. Wanneer de (gebruiks)rechten op het Resultaat na uitvoering van de opdracht door PREVENTIE PLUS en nakoming van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever zijn overgegaan op de Opdrachtgever, zoals schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van PREVENTIE PLUS niet toegestaan dit Resultaat aan derden ter beschikking te stellen, derden hierin inzage te verlenen danwel dit Resultaat te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan in het vorige lid bepaald. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van PREVENTIE PLUS te verlangen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag PREVENTIE PLUS de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 12 Geheimhouding en privacy

1. PREVENTIE PLUS zal geheim houden:

a. alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door PREVENTIE PLUS onderkend behoord te worden.
b. Resultaten, als bedoeld in artikel 10, eerste lid. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 10, niet voor de Resultaten welke:
i. een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel
ii. openbaar zijn of worden zonder toedoen van PREVENTIE PLUS, dan wel
iii. reeds in het bezit van PREVENTIE PLUS waren, dan wel
iv. PREVENTIE PLUS rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel
v. in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt.
2. De Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van PREVENTIE PLUS, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden.
3. Bij het verwerken van persoonsgegevens door PREVENTIE PLUS in opdracht van de opdrachtgever is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld. Een concept verwerkersovereenkomst wordt op verzoek van opdrachtgever als bijlage bij de opdracht beschikbaar gesteld door PREVENTIE PLUS en door beide partijen ondertekend.

Artikel 13 Publicaties

PREVENTIE PLUS heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 14 Werkterrein PREVENTIE PLUS

Onverkort de verplichting van PREVENTIE PLUS tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 12, kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat PREVENTIE PLUS jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop PREVENTIE PLUS zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

Artikel 15 Garantie op geleverde zaken

1. Voor zover niet anders overeengekomen garandeert PREVENTIE PLUS de eventueel door haar geleverde zaken niet zijnde diensten voor een periode gelijk aan die van de fabrikant van de zaken voor wat betreft de doelmatigheid van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte materialen.
2. Indien een derde van wie PREVENTIE PLUS de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover PREVENTIE PLUS een geringere garantieverplichting in acht neemt, zal PREVENTIE PLUS haar garantieverplichting tegenover de Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is PREVENTIE PLUS met betrekking tot de levering tot geen andere vrijwaring gehouden.
3. De verplichting van PREVENTIE PLUS onder de genoemde garantie is beperkt tot het, naar keus van PREVENTIE PLUS, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak of terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding. De artikelen 13 en 15 zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 16 Prestaties door derden

1. Indien en voor zo ver een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van PREVENTIE PLUS dit vereist, heeft zij het recht prestaties te doen geschieden door een of meer derden.
2. PREVENTIE PLUS staat, onverminderd het bepaalde in artikel 13, in voor van derden ontvangen gegevens tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat PREVENTIE PLUS in voor door derden in opdracht van PREVENTIE PLUS verrichte prestaties.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. PREVENTIE PLUS is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van PREVENTIE PLUS of werknemers van PREVENTIE PLUS dan wel van personen wier diensten PREVENTIE PLUS gebruik maakt en voor wie PREVENTIE PLUS aansprakelijk is.
2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
3. Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van PREVENTIE PLUS slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn ontstaan.
4. Ondanks de gehoudenheid van PREVENTIE PLUS tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat PREVENTIE PLUS er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële eigendom.
5. De Opdrachtgever zal PREVENTIE PLUS vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
6. Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden PREVENTIE PLUS te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.
7. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werknemers en van PREVENTIE PLUS, alsook ten opzichte van derden waarvan PREVENTIE PLUS bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie PREVENTIE PLUS aansprakelijk is.

Artikel 18 Overmacht

1.Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is PREVENTIE PLUS nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.
2. Indien derden van wie PREVENTIE PLUS voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor PREVENTIE PLUS zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor PREVENTIE PLUS zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 19 Betaling

1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen is.
2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
3. In het geval Opdrachtgever een factuur betwist op basis van de in de factuur genoemde geleverde uren, is de urenregistratie van PREVENTIE PLUS bindend voor oplossing van dit geschil behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat PREVENTIE PLUS tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
5. Ingeval PREVENTIE PLUS overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden PREVENTIE PLUS alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die PREVENTIE PLUS binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft PREVENTIE PLUS de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 20 Ontbinding na verzuim opdrachtgever

1. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft PREVENTIE PLUS het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat PREVENTIE PLUS tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht van PREVENTIE PLUS op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die PREVENTIE PLUS ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
2. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft PREVENTIE PLUS zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 21 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.
2. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Handelsregister
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76154459

PREVENTIE PLUS
Amelisweerd 91
3813 XE, Amersfoort
info@preventieplus.nl

Op de hoogte blijven van Preventie Plus en Solution Focused Coaching?

Meld u aan voor onze mailinglijst. Wij sturen maximaal één keer per maand een update over Preventie Plus en Solution Focused Coaching vanuit onze community.

#solutionfocuscoaching #teamcoaching #individuelecoaching #samenwerking #communicatie #veiligheid #preventiemedewerker #trainingen #balans #bedrijfsprocessen #positiviteit #succesvolleverandering #persoonlijkegroei #teamontwikkeling #groei #ontwikkeling #coaching #professionaldevelopment #workplacewellness #samensterk #arbo

 • Telefoonnummer:

  +31 (0)33 369 00 89

 • Email adres:

  info@preventieplus.nl

 • Rekeningnummer SNS-Bank:

  NL51 SNSB 0787 5306 97

 • KVK Nummer:

  761 544 59

 • BTW Nummer

  NL 00 305 1569 B47