Risico-inventarisatie & evaluatie

Vind ons ook op,

Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Op de website Steunpunt RI&E vindt u de enkele uitzonderingen.

Eisen voor een RI&E
Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
•    Een RI&E moet betrouwbaar, actueel en compleet zijn. Natuurlijk besteedt u hierbij de meeste aandacht aan de grootste risico’s. Dit zijn de risico’s die de meeste mensen treffen of de zwaarste gevolgen hebben.
•    Een RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd. Elke werknemer moet de RI&E kunnen raadplegen.
•    U moet de RI&E, als de situatie daartoe aanleiding geeft, vernieuwen.

De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen :
•   inventarisatie van risico’s;
•   evaluatie van risico’s (‘wegen’ van het gevaar);
•   adviezen van de arbodienst of van de gecertificeerde (interne) arbodeskundige •   plan van aanpak
•    U besteedt in de RI&E aandacht aan risico’s en maatregelen voor bijzondere groepen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld:
– jongeren
– zwangere werkneemsters
– uitzendkrachten en ander flexibel personeel (er kan bijvoorbeeld een extra veiligheidsinstructie nodig zijn).

Evalueren en bijstellen RI&E
Het is belangrijk dat de RI&E regelmatig geëvalueerd wordt. Werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie. Zij ondervinden immers in de praktijk of er daadwerkelijk iets ten goede is veranderd.

Je hebt een goede RI&E wanneer je antwoord hebt op de volgende vragen:
•    Is er een (goede, volledige) RI&E opgesteld?
•    Bestaat er aanleiding om een nieuwe RI&E op te stellen? Dit kan zijn door nieuwe productieprocessen, nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten.
•    Zijn de voornemens uit het plan van aanpak volgens de afspraken uitgevoerd?
•    Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico’s?
•    Hebben de maatregelen tot het gewenste effect geleid?
•    Zo nee, wat is hiervan de oorzaak?
•    De werkgever moet de RI&E bijstellen als de werkmethoden, werkomstandigheden of de stand van de dienstverlening wijzigen.

Wilt u meer informatie ontvangen over de RI&E in uw bedrijf of gebruik maken van de Gratis RI&E Check, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Solution by Design Advies Missie Visie Risicoanalyse Bedrijfsnoodplan Oefeningen Tabletop Projectmanagement Gastvrijheid Hospitality Security Safety Management Services Trainingen Facility Veiligheid Beveiliging Diefstalpreventie Overvalstraining
Securityscan Noodplannen  Amersfoort Agressie HART veiligheidsadviesbureau